پنجشنبه 24 آبان 1397 برگزاری ایستگاه سلامت و مراقبت جهت بررسی وضعیت سلامت دانشجویان
روز سه شنبه مورخ 97/08/22 ساعت 9/30 ایستگاه سلامت بصورت رایگان جهت بررسی سلامت جسمی، روحی ،تغذیه ، پیشگیری و ... در محل دانشگاه با حضور کارشناسان بهداشت شهرستان جم  برگزار گردید که مورد استقبال دانشجویان واقع گردید.
واحد فرهنگی دانشگاه پیام نور واحد جم
 
امتیاز دهی