اخبار
1399/9/13 پنجشنبه
امکان ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی دانشگاه پیام نورکه درس افتاده مقطع دیپلم دارند فراهم شد.
آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ که تا تاریخ31/6/99 موفق به اخذ مدرک نشده اند چنانچه تا بهمن ماه مدرک خودرا ارایه نمایند می توانند دردانشگاه پیام نور ثبت نام کنند.

.

امکان ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی دانشگاه پیام نورکه درس افتاده مقطع دیپلم دارند فراهم شد
آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ که تا تاریخ31/6/99 موفق به اخذ مدرک نشده اند چنانچه تا بهمن ماه مدرک خودرا ارایه نمایند می توانند دردانشگاه پیام نور ثبت نام کنند.
آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ که تا تاریخ31/6/99 موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نشده اند چنانچه تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی جاری(بهمن ماه 1399) موفق به اخذ مدرک خود شوند امکان شروع به تحصیل آنان از نیمسال دوم در دانشگاه پیام نور میسر باشد؛ منحصراً به شرط ارائه مدرک فارغ التحصیلی تاریخ 30/11/99 به آنان اجازه ثبت نام و شروع به تحصیل از نیمسال دوم داده می شود.
ضمنا درحال حاضر نیاز به هیچ گونه اقدامی جهت ثبت نام در دانشگاه ندارند و بعد از اخذ مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی می توانند ثبت نام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر