1392/5/28 دوشنبه
كد فعاليت
نام فعاليت
قوانين آموزشي
فرم درخواست
راهنماي تكميل فرم درخواست
آيين نامه هاي مرتبط
  1000
آيين نامه آموزشي دانشگاه(كارداني و كارشناسي)
-
  -
  -
  1010
درخواست عمومي
مشاهده قوانين
-
  1020
تطبيق واحد
  1030
مرخصي تحصيلي
(در حال بارگذاري)
  1040
تغيير مشخصات
(در حال بارگذاري)
  1050
مهمان اضطراري
  1060
مهمان دائم
  1070
مهمان ترمي
از طريق سيستم گلستان اقدام شود
  -
(در حال بارگذاري)
  1080
انتقال
  1090
افزايش سنوات تحصيلي
(در حال بارگذاري)
  1100
كارت دانشجويي المثني
(در حال بارگذاري)
  1110
بازگشت به تحصيل(از اخراج يا عدم مراجعه)
مشاهده قوانين
(در حال بارگذاري)
  1120
تغيير رشته يا گرايش عادي
(در حال بارگذاري)
  1130
درخواست گواهي اشتغال به تحصيل
-
-
  -
-
  1140
كاردكس فراغت از تحصيل
-
  -
-
  1150
پروژه دوره كارشناسي
-
-
  1500(ارشد)
پايان نامه ارشد
-
-
بيشتر