برگزاری کارگاه شناخت مسیر عکاسی با حضور استاد آذریار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: کارگاه شناخت عکاسی پیشرفته با حضور استاد آذریار در دانشگاه برگزار گردید.

 
امتیاز دهی