1398/11/5 شنبه

ساختار دانشگاه

ساختار دانشگاه

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی / مدرک

مرتبه علمی

شماره تماس مستقیم

مریم سوری

دکترای شیمی فیزیک

استادیار

07737623542

حوزه آموزش

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی / مدرک

سمت

شماره تماس - داخلی

عیسی نیکخواه

کارشناسی ارشد حسابداری

مسئول حوزه

07737634304- داخلی 101

عیسی نیکخواه

کارشناسی ارشد حسابداری

کاربر ارشد سیستم گلستان

07737634304- داخلی 101

مهسان اسکندری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

07737634304- داخلی 101

سعیده بهرامی

کارشناسی روانشناسی عمومی

کارشناس آموزش مالی دانشجویی

07737634304- داخلی 107

سکینه جلالیان

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس فارغ التحصیلان

07737634304- داخلی 101

حوزه کارآفرینی و آموزش های آزاد

زهرا حفظ اله

کارشناسی ارشد شیمی آلی

مسئول حوزه

07737634304- داخلی111

حوزه فرهنگی - دانشجویی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی / مدرک

سمت

شماره تماس داخلی

زهرا حفظ اله

کارشناسی ارشد شیمی آلی

مسئول حوزه

07737634304- داخلی111

حوزه اداری - مالی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی / مدرک

سمت

شماره تماس - داخلی

طاهره اعتماد

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

مسئول حوزه

07737634304- داخلی 106

زهرا حفظ اله

کارشناسی ارشد شیمی آلی

کارپرداز

07737634304- داخلی111

حوزه روابط عمومی

زهرا حفظ اله

کارشناسی ارشد شیمی آلی

مسئول حوزه

07737634304- داخلی111

حوزه کتابخانه

زهرا حفظ اله

کارشناسی ارشد شیمی آلی

مسئول حوزه

07737634304- داخلی111

حوزه حراست

عیسی نیکخواه

کارشناسی ارشد حسابداری

مسئول حوزه

07737634304- داخلی 101

حیدر ابهری

دیپلم

حفاظت فیزیکی

-

حوزه خدمات

حیدر ابهری

دیپلم

خدمات

-