1392/5/28 دوشنبه
ریاست دانشگاه پیام نور واحد جم
نام و نام خانوادگی مریم سوری
رشته و مدرک
دکتری شیمی (گرایش شیمی فیزیک)
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی msouri@pnu.ac.ir
شماره تلفن دفتر ریاست 0773-7623542