ریاست دانشگاه پیام نور واحد جم
نام و نام خانوادگی احسان مهرابی گوهری
رشته و مدرک
دکتری (مهندسی مکانیک)
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی e.mehrabi@pnu.ac.ir
شماره تلفن دفتر ریاست 0773-7623542